Toanielpagina fan Jelle Jan van der Veen
Stean foar werst yn leaust, dat is it sintrale tema wer't it stik Antigone fan Sofokles om draait. Antigone is in ‚lde Griekse trageedzje dy't oant de dei fan hjoed noch altyd minsken boeit. Troch Kom mar op! wurd dit toanielstik foar it earst yn de Fryske taal opfiert, bewurke nei in nije ferzje dy't noch mear ynspilet op de aktuele untwikkelings.
www.tsrottefalle.nl
Linkjes side Wa bin ik ?
It begjint al wer te kribeljen.

Wat gean we dwaan it kommende winterskoft.


We ha in kar makke, it wurd


GOUDEN HANDSJES